3.95cts CUSH TSAVORITE same

SKU
0167
$14,230
Cush Tsavorite 3.95cts

SKU 0167

Cush Tsavorite 3.95cts, @$3,275/ct.
+1 323 844 3675